Spēlētāju tabula

Vieta
1. Vytautas
2. romutis
3. DjVaids
4. artux
5. RYTIS
6. gunas
7. vilma.smilgiene
8. virgis
9. remyga
10. vytautas.maura
11. viking
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1234567891011
1719281319172719243742
17241313542227192244
142433182120142819415
30122660121910142932
151926211511221711717
12152818222222024142
1914181192262626224
4151813791714292229
1719140212300211417
0001441900000
000110000000
SacePunk
105262
100210
106210
89190
104181
95179
109177
110177
78146
2937
811