Spēlētāju tabula

Vieta
1. artux
2. romutis
3. virgis
4. DjVaids
5. remyga
  
  
  
  
  
  
1234567891011
2230223623242116292137
211262524292316432024
2123525182931341499
171129252114121123250
022126311191628612
SacePunk
109281
110243
106218
92188
89153