Spēlētāju tabula

Vieta
1. virgis
2. romutis
3. Mythos1904
4. artux
5. DjVaids
6. remyga
  
  
  
  
  
  
  
1234567
93216141047
161912165913
16321921000
42119161575
41410110169
745171549
SacePunk
6392
6390
3688
6187
5064
5961