Spēlētāju tabula

Vieta
1. virgis
2. romutis
3. remyga
4. artux
5. VytautasMA
6. DjVaids
7. Mythos1904
8. SuperVlad
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1234567
23252911242816
15192516313116
1042623332119
1112312603121
1261321392416
10141214112812
9241418000
0000000
SacePunk
70156
70153
68136
61132
70131
50101
4065
30