Spēlētāju tabula

Vieta
1. romutis
2. VytautasMA
3. artux
4. Zigfridas
5. virgis
6. SuperVlad
7. remyga
8. gunas
9. DjVaids
10. vilma.smilgiene
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1234567891011121314
2014051225152212515204
55170222025222520174
21522029251030214256
15012072279229210144
2091002270712101502
00170512410214010710
201206100912471000
00000702071700017
20070021005712125
2020070415420110
SacePunk
70151
58146
70144
69133
7096
6491
5272
4368
4062
5047