Spēlētāju tabula

Vieta
1. romutis
2. DjVaids
3. artux
4. remyga
5. virgis
6. SuperVlad
  
  
  
  
  
  
  
1234567
291519234360
21973824190
261141419230
23171419660
712111712110
9000000
SacePunk
63126
47118
6397
5185
6270
49